Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego cukierniabezowa.pl

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego w sieci Internet pod adresem cukierniabezowa.pl  zwanych dalej „Sklepem” i „Sprzedającym” jest Beza Sp. z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Za Groblą 5/14, 61-860 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000599605, NIP 783 173 71 90, REGON 363658385, adres poczty elektronicznej: lekko@cukierniabezowa.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: cukierniabezowa.pl

Sklepy prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tortów i ciast, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 8% i 23% w zależności od produktu i usługi). W przypadku wyboru dostawy, do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy.

Torty zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako przykładowe. Mogą nieco różnić się detalami od przedstawionych na zdjęciach, a wszelkiego rodzaju dekoracje np. napisy mogą być przytwierdzane do tortu za pomocą wykałaczek, bądź innych narzędzi, tak aby zachować stabilność konstrukcji w ramach realizowanego zlecenia.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego cukierniabezowa.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Torty zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład złego lub zniszczonego tortu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłanie na adres mailowy: lekko@cukierniabezowa.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 24 godziny. Tort zamówiony przez sklep internetowy  cukierniabezowa.pl jest pieczony w noc poprzedzającą dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 48 godzin (wyjątkiem są torty 100% wegańskie, których przydatność do spożycia wynosi 24h) Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową lekko@cukierniabezowa.pl , przez stronę Facebook: www.facebook.com/cukierniabezowa/ oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres lekko@cukierniabezowa.pl, zamówienie złożone drogą mailową na adres lekko@cukierniabezowa.pl oraz przez stronę Facebook: www.facebook.com/cukierniabezowa/ oznacza że klient zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

 • Nowy Rok
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych
 • 1 i 3 maja
 • Wszystkich Świętych
 • Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie godziny odbioru i adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży cukierniabezowa.pl, przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu (Uwaga: to zależy, bo jeśli od razu nastąpi płatność to oczywiście zamówienie musi mieć status: w realizacji)

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy sklepu lekko@cukierniabezowa.pl

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia. (Uwaga: co wówczas z płatnością się dzieje?)

7. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

 • gotówką przy odbiorze
 • kartą przy odbiorze
 • gotówką przy dostawie
 • płatność przez PayU
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu – zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto,
 • internetowe formy płatności Sklepu obsługuje serwis ………. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z dostępnych kont bankowych w panelu ………………….

8. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia cukierniabezowa.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu. Wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem lekko@cukierniabezowa.pl, ale zastrzeżeniem że nie później niż 24 godziny przed realizacją dostawy.

11. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy tort nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy tort jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności tortu z zamówieniem kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

13. Sprzedający dopuszcza możliwość spóźnienia w ramach dostawy zamówienia, które wynikło z przyczyn obiektywnych, a spóźnienie nie przekroczyło 30 min. od określonego przez kupującego przedziału godzinowego w ramach dostawy (min 2 godziny). Sprzedający w przypadku spóźnienia do 30min., może udzielić kupującemu rabat w wysokości 10% wartości zamówionego tortu, pomniejszonego o koszt dostawy. Spóźnienie do 30 min. nie może stać się podstawa do odmowy przyjęcia zamówienia, natomiast w przypadku, gdy kupujący nie przyjmie zamówienia, zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w całości, a wspomniane powyżej spóźnienie nie może stać się podstawa do reklamacji.

14. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefiniowany w ramach zamówienia.

III. Reklamacja i zwroty

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie dostawy dostawca Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne ze złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

 IV. Odstąpienie od umowy

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

 V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.