Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego cukierniabezowa.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego w sieci Internet pod adresem cukierniabezowa.pl zwanych dalej „Sklepem” i „Sprzedającym” jest Beza Sp. z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Za Groblą 5/14, 61-860 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000599605, NIP 783 173 71 90, REGON 363658385, adres poczty elektronicznej: lekko@cukierniabezowa.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: cukierniabezowa.pl

Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tortów i innych wypieków cukierniczych, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 8% lub 23% w zależności od produktu i usługi). W przypadku wyboru dostawy, do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy.

Zdjęcia tortów i innych wypieków zamieszczone na stronie internetowej cukierniabezowa.pl są poglądowe a zamówione wypieki mogą nieznacznie różnić się detalami od przedstawionych na zdjęciach. Wszelkiego rodzaju dekoracje np. napisy dołączane są do wypieków jako osobny element, który łatwo jest zamontować na tortach, gdyż posiadają drewniane patyczki, które spełniają normy sanitarne i unijne.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi zwanemu dalej „Kupującym”, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego cukierniabezowa.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Torty zamawiane przez stronę cukierniabezowa.pl są przeważnie spersonalizowane i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład niezgodnego z zamówieniem lub zniszczonego tortu lub innego wypieku. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy: lekko@cukierniabezowa.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin. Tort lub inny wypiek zamówiony przez sklep internetowy cukierniabezowa.pl jest pieczony w noc poprzedzającą dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 48 godzin (wyjątkiem są torty 100% wegańskie, których przydatność do spożycia wynosi 24h). Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez:

Złożenie zamówienia za pośrednictwem powyższych kanałów oznacza że klient zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

  • Nowy Rok

  • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

  • 1 i 3 maja

  • Wszystkich Świętych

  • Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie daty i godziny odbioru a także adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) jeśli zamówienie zawiera opcję dostawy oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności następuje zarejestrowanie zamówienia w systemie sprzedaży cukierniabezowa.pl przez obsługę Sklepu. Następnie Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail i SMS potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu i jest w realizacji.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy sklepu lekko@cukierniabezowa.pl , telefonicznie na numer tel. (+48) 61 101 56 06 a także za pośrednictwem stron social media: Facebook i Instagram.

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający podejmie próby kontaktu z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z Kupującym nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia. W takim przypadku Sprzedający zwraca Kupującemu wpłacone przez niego środki pieniężne w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

7. Płatności za Produkty dokonuje się w następujący sposób:

a). bezpośrednio przy odbiorze przesyłki od kuriera – za pobraniem (tylko gotówka)

lub

b). bezpośrednio przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy (gotówka lub karta płatnicza)

lub

c). przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)

lub

d). ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej Sklepu.

lub
e). kartą płatniczą7a. Płatności online obsługuje firma PAYU S.A.

8. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej), SMS’owo lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

10. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu. Wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego e-mailem pod adresem lekko@cukierniabezowa.pl, z zastrzeżeniem, że zmiany zgłoszone zostaną nie później niż 24 godziny przed realizacją zamówienia.

11. Odbierając zamówiony towar Kupujący powinien sprawdzić, czy wypiek jest zgodny z zamówieniem i jeśli jest to opcja zamówienia z dostawą czy wypiek nie został uszkodzony podczas transportu. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności wypieku z zamówieniem Kupujący powinien wykonać zdjęcia uszkodzonego wypieku i jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu dokumentacji zdjęciowej.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Kupującego błędnego adresu i/lub błędnej daty realizacji zamówienia/dostawy.

13. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny w terminie nie później niż 24 godziny od złożenia zamówienia przez Kupującego, wówczas wymagana jest forma pisemna w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres zdefiniowany w ramach zamówienia. W takim przypadku Sprzedający zwraca Kupującemu wpłacone przez niego środki pieniężne w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

III. Reklamacja i zwroty

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i Kupujący nie będzie chciał odebrać zlecenia, wówczas Kupujący otrzyma zwrot wpłaconych w ramach zamówienia środków pieniężnych, co następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

3. Sklep odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 3 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 3 (trzech) dni licząc od daty otrzymania reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

 IV. Odstąpienie od umowy

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

 V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością Beza Sp. z o.o.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy Sprzedającego.